فریدون فرح اندوز

 

  سروده هائی ای از جهانگیر صداقت فر با صدای فریدون فرح اندوز

             بهارا

             فانوس در ظلمات