سمفونی سرگذشت یک قوم

سمفونی سرگذشت یک قوم

Robaeeyat-Cover Page-4-3.xlsx

برای خواندن کتاب اینجا را کلیک کنید

 مصاحبه با خانم فرنوش رام در رادیو اسراییل     یازدهم فوریه دوهزاروچهارده

    مصاحبه با دکتر ماندانا زندیان در رادیو  670    بیست و دوم فوریه دوهزار و چهارده

مصاحبه با آقای حسین حجازی در پرشن رادیو    بیست و ششم فوریه دوهزاروچهارده

       مراسم رونمایی کتاب در  فددراسیون یهودیان ایرانی امریکایی   بیست و هفتم فوریه دوهزار و چهارده

Recent Posts