عباس جعفری

نظریه ی یک سخن پرداز ساکن تهران در گاه نمای فیسبوک

  زیبا شناسی کهن برای مسائل نو نیست

  برداشت ِ نو از حقیقت که بکلی با زیبا شناسی کلاسیک فاصله دارد مدرن است

  دنیای مدرن واقعیت ِ عریان ِ زمینی است. حس و عاطفه و هیجانات روحی شاعر نیست ، کشف واقعیت در پُشت حس و عاطفه است

  واقعیت های موروثی ما مانع دستیافت امکان واقعیت است

  صداقت فر نمونه ی ناب ِ شعر امروز ِ فارسی است