فردوسی امروز – دکتر صدرالدین الهی

 مطلب زیر نوشته‌ی دکتر صدرالدین الهی است که نخستین با ر در مجله‌ی “روزگار نو”، به سردبیری اسماعیل پوروالی؛ در شماره‌ی مسلسل ۱۹۵، اردیبهشت ۱۳۷۷ درج شده، و برای دومین با ر در مجله‌ی “فردوسی‌ امروز” لوس آنجلس، شماره‌ی ۱۹۰ به چاپ رسیده استjahangir-elahi

 

 

Recent Posts