audio-azmoon_cd1

اشعاری از کتاب آزمون برگزیدگی با صدای جهانگیر صداقت فر

 برای شنیدن، استفاده از مرورگر کروم را پیشنهاد میکنیم

پیام جهانگیر صداقت فــــر
قـــــــــــوم برگزیـــــــــــده
میثــــــــــاق
ای هم تبـــــــــــــار
مرا تا ریشه در ژرفــــاست
نفرین به فصلی از تاریـــــــخ
میراثی زخون عاشقان
به بی تبار نامه تاریـــــخ
کریستـال ناخت
در بارگاه عدل الهـــــــی
تــــداوم
قــــــدیش
پیمـــان
شبـــــــات
همسایه ات را چون خودت دوست بدار
از دروغ و جهل و تعصب
کفــــران
از غنچه تا گــــل
ســــرشت

 

 

 

Recent Posts