Entopia

Entopia : تلاش برای اسکان  مردمان، مجموعه‌یی تحقیقی است که در سال ۱۹۷۰ به نگارش در آمد ، و سال بعد توسط  دانشکده‌ی معماری دانشگاه ایالتی کنت در اهایو ، و سپس در سال ۱۹۷۲ دانشگاه Hampton در ویرجینیا به چاپ رسید.

آرمان اصلی‌ کتاب ارائه‌ی یک متدولوژی فراگیر برای طرح مجموعه‌های مسکونی در سطوح مختلف تا یک شهرک کامل است. این روش طرح، به مسائل فرهنگی‌ و روش و نحوه‌ی زیستِ  سنتی مردمان، و نیز رعایت المان‌های زیست‌محیطی و شرایط اقلیمی توجهی‌ خاص دارد. کوشش این متدولوژی در جهت قابلیت تکرار ، و امکان پیشگیری از گسترش  بی‌ رویه‌ی شهر‌های نو ساز است. در مقاله‌ی بلندی  در مجله‌ی “محیط شناسی‌” دانشگاه تهران، (شماره‌ی دو؛ اسفند ۱۳۵۳)، صداقت فر اندیشه‌ی طراحی‌ خود را در چند جمله خلاصه کرده است: ” … در این زمان که عوارض غرب زدگی در بعضی‌ از پروژه‌ها در مقیاس‌های کوچکتر دیده می‌‌شود، و خطر تعبیر‌های بدون تعدیل و الهام گیری های ئاا مساعد از مدل‌های پرورده شده در مملک دیگر موجود است ؛ من معتقدم که یک طراح نمی تواند خالق مطلق یک نوع “زندگی‌” جدید باشد. بلکه روش زندگی‌ انسان‌ها باید بنیانگذار یک طرح نوین گردد. در ایجاد و پرورش یک محیط انسانی‌، تغییرات تدریجی‌ اعمال  و رشد خواست‌ها و امال تکاملی او می‌‌باید جایگزین  رویا‌های انقلابی‌ طراحان گردد. و در مرحله‌ی تکامل وقتی‌ یک تغییر اساسی‌ لازم می‌‌آید، ابداع  یک محیط سازگار بر حکم  یک روش زندگی‌ جدید مقدم است. “

در نهایت، جهتِ آزمایش و به عنوانِ نمونه، طرح شهرکی به نام تخیلی‌ ” آرام شهر” در میان فاصله‌ی تهران و کرج ارائه می‌‌شود.

و شگفتا که نشر این مجموعه تحقیقی نقطه‌ی عطفی می‌‌شود در سرنوشت حرفه‌یی نگارنده و آینده سازی او !

Recent Posts