Professor Behzad Jaleh

پیام پرفسور بهزاد ژاله

پدیده ی تاریخی و اجتماعی مهاجرت تعداد نسبتاً چشم گیر هنرمندان ایرانی به خارج از کشور در چند دهه ی اخیر ، سبب شده است که این هنرمندان تحث تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشورهایی که در ان ها سکنی گزیده اند آثاری را به زبان فارسی در خارج از کشور پدید بیاورند که از همان آغاز هرچند با درجه ای اندک، اما سرانجام با انفصال بسیار آشکاری ، از آنچه که در داخل آفریده می شود، جدا شود و فاصله بگیرد و سرانجام پس از نزدیک به چهار دهه هویت مستقل و تثبیت شده ای به دست بیاورد. که بتوان به لحاظ دیدگاه های سبک شناختی، آن را همپایه با سبک هندی و نیز سبک آثاری که در دوره ی قاجار در قفقاز و آسیای صغیر( عثمانی) شکل گرفته است، درخور پژوهش و بررسی و نقد بدانیم.. اکنون بر گروههای آموزش زبان و ادبیات فارسی است که باهدایت دانش جویان دوره های کارشناسی ارشد ودکتری به سوی انتخاب موضوع از این پدیده، برخورد دانشی و کارآمد و هدایتگر با این پدیده ی سبکی داشته باشند.
من سروده های جهانگیر صداقت فر را از آن روی بر می گزینم که به باورم جزو با هویت ترین سبک مهاجرت اند. در وحله ی نخست ویژگی های استقلال فردی جهانگیر صداقت فر را در زبان او می توان یافت؛ چه در گزینش واژه ها وچه در پدید آوردن ترکیب های وصفی و اضافی. دامنه ی واژگان گزینش شده ی او ، بسیار متنوع و بی پرواست. ترکیب هایی که عمدتاً برساخته ی اوست، نیز بدیع و دست چین شده و حاصل حرکت او در دوسوی خطی است که میان انتزاع و عینیت کشیده شده است. بررسی معنا و محنوا و مضمون سروده های او – از کارهای آغازینش تا کارهای کنونی اش- سیری تکاملی را در مسیر پیوسته و بی انقطاع، ولی پر فراز و فرود و با رفت و برگشت های متعدد و حتا گاه تردید ها آشکار می سازد.
نکته ی مهم دیگر در سروده های جهانگیر صداقت فر، تصویرهایی است که او با همان ویژگی سیالیت میان انتزاع و عینیت به آن ها دست یافته است و فرا روی خواننده خود نمایانیده است . البته این امر می تواند ناشی از آن باشد که سال های جوانی جهانگیر صداقت فر، همزمان بوده است با سیطره ی سوق دهنده و پرجاذبه و هدایت گر و حتا آمرانه ی فرمالیست های وطنی از یک سو و دلبستگان به مدرنیسیسم که در آغاز کار ابراز وجود خود در جوامع هنری و ادبی و اجتماعی وفرهنگی ایران بودند. البته در نگاهی مکانیکی ، شاید این امر برایند سر راست ، تخصص جهانگیر صداقت فر در هنر معماری باشد و بن مایه های تصویرهای سروده های او ، برگرفته از حجم های هندسی ای باشد که او در طراحی سازه های بناها در ذهن داشته است. که البته نقاشی های اومی تواند موید این گمانه باشد. بهزاد ژاله

Majal-Moghadar

Recent Posts